Stanovy sdružení Ústí.Net o.s.

Stanovy občanského sdružení Ústí.Net o.s.

Čl. 1. Základní ustanovení

 1. Ústí.Net o.s. (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob.
 2. Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů.
 3. Sídlem Sdružení je Ústí 29, pošta Vsetín, 755 01

Čl. 2. Činnost Sdružení

 1. Sdružení bude k dosažení svých cílů vyvíjet zejména následující činnosti:
 • a.Výstavba a provoz počítačové sítě pro vzájemnou komunikaci členů a propojení do dalších sítí, výzkum a vývoj prostředků pro to nutných, například antén, optických pojítek atd.
 • b.Podpora využívání Internetu a informačních technologií.
 • c.Spolupráce se subjekty, které sledují slučitelné cíle.

Čl. 3. Členství ve Sdružení

 1. Členem Sdružení se může stát každá fyzická či právnická osoba, která je obeznámena a souhlasí s právy a povinnostmi členů Sdružení.
 2. Členství ve Sdružení je zcela dobrovolné a vzniká zapsáním do seznamu členů, který spravuje Rada Sdružení.
 3. O vzniku členství právnických osob rozhoduje Rada, o vzniku členství fyzických osob rozhoduje Rada, nebo orgán k tomu zmocněný Radou.
 4. Člen Sdružení má právo podat žádost o pozastavení členství, pokud není v přihlášce uvedeno jinak. Při pozastaveném členství nemá povinnost platit měsíční členské příspěvky a nevztahují se na něj práva a povinnosti člena Sdružení.
 5. Členství ve Sdružení končí:
 • a.Vystoupením člena ze Sdružení.
 • b.Rozhodnutím Rady o vyloučení člena za podmínek stanovených v provozním řádu. Člen takto vyloučený má právo dovolání se na nejbližší Valné hromadě. Pokud není hlasováním Valné hromady potvrzeno rozhodnutí Rady, hledí se na člena, jakoby nikdy nebyl vyloučen, avšak nevzniká mu nárok na náhradu plynoucí z práv a povinností člena v době, po kterou byl vyloučen rozhodnutím Rady.
 • c.Úmrtím člena.
 • d.Zánikem člena – právnické osoby.
 • e.Zánikem Sdružení.
 • f.Zánikem členství končí členu mandát pro výkon funkce v orgánech Sdružení.

Čl. 4. Práva a povinnosti člena

 1. Člen Sdružení Ústí.Net o.s. má právo:
  • 1.Účastnit se jednání Valné hromady.
  • 2.Volit do orgánů Sdružení.
  • 3.Být volen do orgánů Sdružení. Toto právo se nevztahuje na právnické osoby. Dále se nevztahuje na osoby mladší 18 let, za předpokladu, že dovršení 18. roku je podmínkou výkonu dané funkce.
  • 4.Nechat se při Valné hromadě zastupovat jiným členem ? a to jeho zplnomocněním k hlasování.
  • 5.Navrhovat kontrolu činnosti Sdružení Kontrolní komisi.
  • 6.Účastnit se společných akcí pořádaných sdružením, například besedy, přednášky atd.
  • 7.Připojit se a využívat při dodržení pravidel stanovených v provozním řádu společné počítačové sítě, pokud to technické parametry v místě připojení člena umožňují.
 2. Člen Sdružení Ústí.Net o.s. má povinnost:
  • 1.Dodržovat stanovy Sdružení, jakož i všechny interní řády Sdružení: Finanční, Organizační a Provozní řád.
  • 2.Dodržovat takové zásady chování ve Sdružení i mimo něj, které neohrozí dobré jméno a činnost Sdružení.
  • 3.Je-li členem právnická osoba, je povinna delegovat zástupce, který bude jednat jejím jménem.

Čl. 5. Orgány Sdružení

 1. Valná hromada
 • a.Valná hromada je nejvyšším orgánem Sdružení a je tvořena všemi členy Sdružení. Valnou hromadu svolává Rada Sdružení a to nejméně jednou ročně. Rada však svolá Valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo Kontrolní komise Sdružení. V tomto případě je Rada povinna svolat Valnou hromadu nejpozději do 30 dnů.
 • b.Valná hromada se svolává oznámením na oficiálních www stránkách Sdružení a rozesláním informace všem členům Sdružení elektronickou poštou na adresu uvedenou v seznamu členů a to nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
 • c.První Valná hromada bude svolána do 60 dnů od data registrace Sdružení.
 • d.Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, až na následující případy:
  • i)Návrhy týkající se změn stanov.
  • ii) Volby a odvolání Rady.
  • iii) Návrhy týkající se jednacího řádu Valné hromady.

V těchto případech se hlasovací kvóta zvyšuje na tři pětiny všech členů Sdružení.

 • e.Zastupující člen se při prezentaci prokáže plnou mocí k zastupování, jež bude přiložena k zápisu jednání Valné hromady. Při hlasování pak zastupující hlasuje silou svého hlasu a hlasů zastupovaných členů.
 • f.Valná hromada je schopna usnášení, je-li přítomna či zastoupena ve smyslu čl. 5, odst. 1, pís. e) alespoň polovina všech členů z celkového počtu členů Sdružení. Není-li Valná hromada schopná usnášení, svolá Rada do 30 dnů náhradní Valnou hromadu. Náhradní Valná hromada je vždy schopna usnášení, kromě případů jmenovaných v čl. 5, odst. 1, pís. d).
 • g.Valné hromadě předsedá člen určený Radou. Další funkce v řízení Valné hromady jsou zřizovány a obsazovány dle Jednacího řádu, jenž tvoří součást Organizačního řádu Sdružení. Jednací řád Valné hromady může být měněn jen dle čl. 5, odst. 1, pís. d).
 • h.Jednání Valné hromady jsou veřejná.
 • i.Valné hromadě přísluší:
  • i.Volit z členů rovnou, přímou volbou Radu v předem známém složení dle Jednacího řádu Valné hromady na dobu 2 let.
  • ii.Volit z členů rovnou, přímou volbou Kontrolní komisi na dobu 3 let.
  • iii.Odvolávat hlasováním Radu Sdružení.
  • iv.Schvalovat výši všech členských příspěvků dle návrhu Rady.
  • v.Schvalovat návrhy na změnu stanov.
  • vi.Rozhodovat ve všech dalších věcech, které jsou jí vyhrazeny těmito stanovami, interními řády nebo pokud o rozhodnutí požádá Rada.
 • 2.Rada
  • a.Rada je výkonným orgánem Sdružení a je tříčlenná včetně Předsedy.
  • b.Radě přísluší:
   • i.Přijímat interní řády Sdružení ve všech věcech s výjimkou otázek výhradně svěřených do pravomoci Valné hromady.
   • ii.Rozhodovat o přijetí členů sdružení ? právnických osob.
   • iii.Zmocňovat jiný orgán sdružení k rozhodování o přijetí členů sdružení ? fyzických osob.
   • iv.Rozhodovat o vyloučení členů Sdružení.
   • v.Vést seznam členů Sdružení jakož i podpůrné evidence.
   • vi.Spravovat majetek Sdružení.
   • vii.Svolávat Valnou hromadu a navrhovat jejího předsedajícího.
   • viii.Provádět další činnosti určené Radě těmito stanovami, Jednacím řádem Valné hromady a jinými interními řády.
   • ix.Činit veškerá opatření nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, jakož i provádět další činnost uvedenou v organizačním řádu.
  • c.Zasedání Rady svolává Předseda Sdružení zpravidla jedenkrát měsíčně, nejméně však jedenkrát za tři měsíce.
  • d.Rada rozhoduje prostou většinou všech hlasů. Rozhodnutí Rady jsou písemná, ověřená podpisy přítomných členů Rady.
  • e.Rada umožní všem členům Sdružení nahlížet do zápisů z Valné hromady a z jednání Rady.
  • f.Rada umožní Kontrolní komisi přístup ke všem údajům, jež Kontrolní komise uzná za relevantní.
 • 3.Předseda
  • a.Předseda je statutárním zástupcem Sdružení. Zastupuje Sdružení navenek a jedná jeho jménem.
  • b.Předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními Rady veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Sdružení, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena Valné hromadě.
 • 4.Kontrolní komise
  • a.Kontrolní komise je revizním a kontrolním orgánem Sdružení.
  • b.Kontrolní komise je dvoučlenná a volí ji Valná hromada na dobu 3 let.
  • c.Kontrolní komise vykonává kontrolní činnost v oblasti hospodaření Sdružení jakožto i kontrolu ostatních činnosti Sdružení. Kontrolní komise zpracovává připomínky k obsahu stanov a interních řádů.
  • d.Alespoň jednou ročně provádí revizi účetnictví a členům předkládá zprávu o kontrole hospodaření a činnosti Sdružení za uplynulý kalendářní rok.

Čl. 6. Zásady hospodaření

 • 1.Sdružení hradí náklady a výdaje své činnosti z :
  • a.Pravidelných členských měsíčních příspěvků.
  • b.Jednorázových vstupních členských příspěvků.
  • c.Darů fyzických a právnických osob.
  • d.Dotací, grantů a sponzorských příspěvků.
 • 2.Tyto zdroje jsou používány výhradně v souladu s cíly činností Sdružení a k zajištění jeho provozu.
 • 3.Cílem činnosti Sdružení není dosažení zisku. Veškeré příjmy musí být reinvestovány v souladu se stanovami a Finančním řádem.
 • 4.Členové odpovídají za závazky Sdružení pouze do výše svých neuhrazených členských příspěvků.
 • 5.Hospodaření Sdružení se řídí interním Finančním řádem Sdružení a obecně závaznými právními předpisy ČR.
 • 6.Zprávu o výsledcích hospodaření za uplynulý kalendářní rok předkládá Rada Valné hromadě.

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

 • 1.Pro činnost Sdružení vydá Přípravný výbor tyto interní řády, které budou předloženy ke schválení na ustanovující Valné hromadě.
  • a.Finanční řád ? řeší pravidla a způsob financování Sdružení, zejména financování provozu, vývoje a výstavby a obecné zásady finančního hospodaření
  • b.Organizační řád – řeší pravomoci orgánů, jejich odpovědnost a způsob spolupráce, obsahuje příslušné jednací řády, z nichž se na Jednací řád Valné hromady vztahuje ustanovení čl. 5, odst. 1, pís. d).
  • c.Provozní řád ? řeší chování a obecné zásady práce jednotlivých členů, zejména pak způsob provozu a využití počítačové sítě sdružení, pravidla chování členů v této síti a stanovuje potřebná technické zásady a minima.
 • 2.Ukončení činnosti Sdružení
  • a.Pro ukončení činnosti Sdružení je nutný jednomyslný souhlas Rady, Kontrolní komise a Valné hromady. O ukončení činnosti se v rámci každého orgánu hlasuje následovně: v případě Rady postačí prostá většina všech členů Rady (při rovnosti hlasu má rozhodující význam hlas předsedy), v případě Valné hromady je nutná tří pětinová většina všech členů a v případě Kontrolní komise je nutný jednomyslný konsensus všech členů komise.
  • b.V případě odsouhlasení ukončení činnosti podle ustanovení čl 7, odst. 2, pís. a) Rada hlasuje o jmenování likvidátora z řad členů.
 • 3.Ochrana cílů a zájmů sdružení
  • a.Ustanovení čl. 1, odst. 1, dále ustanovení čl. 2, odst. 1, pís. a) až pís. c) a ustanovení čl. 7, odst. 2, pís. a) a pís. * b) nelze zrušit. Ustanovení čl. 2, odst. 1, dále ustanovení čl. 5, odst. 1, pís. d) a ustanovení čl. 7 odst. 3. pís. a) nelze zrušit, ale lze jej doplnit za předpokladu, že toto doplnění není v rozporu s předchozími body.
 • 4.Až do svolání ustanovující Valné hromady přijímá Přípravný výbor Sdružení práva a povinnosti Rady Sdružení a jednatel Přípravného výboru přijímá práva a povinnosti Předsedy Sdružení.

Napsal Petr Šlinz, tisk, přečteno 953x